PRIVACYVERKLARING NIJMEEGS AMUSEMENTS ORKEST 

Het Nijmeegs Amusements Orkest, statutair gevestigd te Nijmegen aan de Weezenhof 3404 en
geregistreerd onder het KvK-nummer 40144953, verwerkt persoonsgegevens voor goede uitvoer van
haar diensten en wegens het verstrekken van deze gegevens door jezelf.
Het bestuur van het Nijmeegs Amusements Orkest is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Alleen de bestuursleden hebben
toegang tot de verwerkte persoonsgegevens.


1. Contactgegevens:

Secretariaat Nijmeegs Amusements Orkest
Weezenhof 3404
6536 GS Nijmegen
T: 06 – 51611462
E: secretariaat@nijmeegsamusementsorkest.nl
I: https://www.nijmeegsamusementsorkest.nl


2. Persoonsgegevens die wij verwerken:

Het Nijmeegs Amusements Orkest verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je onderdeel
uitmaakt van onze vereniging en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Voor- en achternaam
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Geboortedatum
 Tijdsduur lidmaatschap
 Deelname aan commissies en bestuur
 Bankrekeningnummer
 Toestemming gebruik persoonsgegevens
 Toestemming gebruik foto-, video- en audiomateriaal
Indien de aanlevering van gegevens geschiedt door minderjarige personen dan worden ook de
volgende gegevens opgevraagd van de wettelijk vertegenwoordiger:
 Voor- en achternaam
 Adresgegevens
 Woonplaats
 Geboortedatum
Als lid of wettelijk vertegenwoordiger heb je het recht om gegevens niet aan te leveren aan de
vereniging. Het niet aanleveren kan betekenen voor de vereniging dat er geen volledige uitvoer
kan plaatsvinden van de diensten die het Nijmeegs Amusements Orkest aanbiedt. Het bestuur
zal dan met jou in contact treden en kijken naar een passende oplossing.


3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Het Nijmeegs Amusements Orkest verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Het afhandelen van betalingen;
 Bellen, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze verenigingsactiviteiten uit
te kunnen voeren;
 Informatie verstrekken over verenigingsactiviteiten en relevante nieuwsfeiten;
 Verzenden van een nieuwsbrief;
 Om goederen en entreekaartjes af te leveren.
Het Nijmeegs Amusements Orkest verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor ons lidmaatschap van de muziekbond en
subsidie van de gemeente Nijmegen.


4. Delen van persoonsgegevens met derden:

Het Nijmeegs Amusements Orkest deelt enkel de noodzakelijke persoonsgegevens met:
 De gemeente Nijmegen met als doel het verkrijgen van subsidie (naam, instrument,
geboortedatum).
 Muziekbond Gelderland/Flevoland (MBGF) met als doel de bondsregistratie en
contributie (naam, instrument, geboortedatum) en afdracht aan BUMA/Stemra.
 Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) met als doel het aanvragen van
jubileumspeldjes (naam, instrument, 25,40,50,50,60,70 jaar lid).
 De Lindenberg met als doel 15% HAFA-korting voor jeugdleden (naam).
Er worden geen persoonsgegevens gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.


5. Gegevens bewaring:

Het Nijmeegs Amusements Orkest bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig
is om tot goede uitvoer van de vereniging te komen. De bewaartermijn van de
persoonsgegevens is verplicht gesteld op 7 jaar na beëindiging van het lidmaatschap of
betrokkenheid bij de vereniging. Hierbij wordt de volgende regel gehanteerd; Datum van
mondelinge of schriftelijke opzegging bij het bestuur + 7 jaar. Na afloop van deze
bewaartermijn worden zowel de fysieke persoonsgegevens (indien aanwezig) en de digitale
persoonsgegevens volledig verwijderd.


6. Beveiliging:

Het Nijmeegs Amusements Orkest neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst
serieus en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, ongewenste
openbaarmaking, ongeoorloofd wijzigen en onbevoegde toegang te voorkomen. Mocht jij als
lid of als wettelijk vertegenwoordiger de indruk krijgen dat er niet afdoende beveiligd is dan
kun je contact op nemen met één van de bestuursleden of stuur een mail naar:
secretariaat@nijmeegsamusementsorkest.nl.


7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Nijmeegs
Amusements Orkest. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van jouw gegevens
beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de
verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.


8. Overeenkomsten met verwerkers van persoonsgegevens:

Het Nijmeegs Amusements Orkest verstrekt alleen persoonsgegevens aan externe partijen
waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten (bijvoorbeeld koepelorganisaties,
drukkerijen, fotograaf).


9. Marketing, PR en communicatie:

We willen je graag via e-mail of andere elektronische media op de hoogte houden van onze
optredens en activiteiten, of die van andere muziekverenigingen, muziekbonden of van andere
muziek gerelateerde informatie (voor zover je hiervoor toestemming hebt verleend). Je hebt
het recht om je te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afmelden kan bij
het secretariaat.


10. Gebruik van foto-, video- en audioregistraties:

Het Nijmeegs Amusements Orkest kan de door haar verkregen foto-, video- of
audioregistraties voor publicatie en marketing gebruiken op:
 de website van het Nijmeegs Amusements Orkest;
 flyers en affiches van het Nijmeegs Amusements Orkest;
 Facebookpagina:https://www.facebook.com/nijmeegsamusementsorkest/;
 Publicaties en platforms van derden (online, digitaal en print) ter promotie van activiteiten
van het Nijmeegs Amusements Orkest, zoals in programmaboekjes, kranten en
tijdschriften, wijkpublicaties, en met verenigingen en andere partijen waarmee het
Nijmeegs Amusements Orkest een samenwerking aangaat;
Het Nijmeegs Amusements Orkest bewaart foto-, video- en audiomateriaal in het digitale
archief van de vereniging. We vragen bij de aanmelding als lid van de vereniging om
schriftelijke toestemming voor het maken van foto-, video- en audio-opnames tijdens al onze
activiteiten. We vragen onze huidige leden ook om schriftelijke toestemming voor publicatie
van foto-, video- en audiomateriaal op de hierboven beschreven media met als doel de
promotie van activiteiten en optredens van het Nijmeegs Amusements Orkest. Bij minderjarige
leden en vocalisten vragen wij de wettelijk vertegenwoordiger om toestemming.


11. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Het Nijmeegs Amusements Orkest gebruikt technische en functionele cookies op haar website.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door
je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


12. Klacht:

Ben jij het als lid (of wettelijk vertegenwoordiger) niet eens met de gegevensverwerking,
vastlegging of andere zaken die spelen rondom persoonsgegevens dan kan er een klacht
ingediend worden bij het bestuur. Het bestuur zal deze klacht binnen vier weken na
dagtekening behandelen en hierop naar je een terugkoppeling geven. Indien je het gevoel hebt
dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heb je ook het recht een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


©2018 Nijmeegs Amusements Orkest

Contact gegevens:

  • Lex Hins
  • 06-22692554
  • nao@nijmeegsamusementsorkest.nl
© Copyright 2019 - Nijmeegs Amusements Orkest